Nhập bất kể báo cáo gì về bài hát bạn muốn search. VD: Tên bài xích hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống cung ứng việc tìm và đào bới tìm với Tiếng Việt không lốt với gồm dấu

Bạn đang xem: Lời bài hát 青春修炼手册 / cẩm nang tôi luyện thanh xuân

kǎi: Gēnzhe wǒ zuǒshǒuyòushǒu yīgè cổ màn dòngzuòyòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbòxǐ: Zhtrằn shǒu gē gěi nǐ kuàilènǐ yǒu méiyǒu ài ssản phẩm wǒyuán: Gēnzhe wǒ bíziyǎnjīng loại yīmẫu ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggéhé qīngchūn yǒu tài huàn shàng xīzhuāngpèidài yī kèlā de mèng zhè shìjiè cổ de tàiyángyīnwèi zìxìn cáinéng bǎ wǒ zhào liàngzhè wǔtái de zhōngyānghé: Yǒu gēnzhe wǒ zuǒshǒu yòushǒuyīgè cổ màn dòngzuòyòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbòzhtrần shǒu gē gěi nǐ kuàilènǐ yǒu méiyǒu ài smặt hàng wǒgēnzhe wǒ bí zǐ yǎnjīngloại yīdòng ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggéqīngchūn yǒu tài duō wèizhī de cāicèchéng zhǎng dàduō hǎoyǒuxiē xiǎng zuò jiù zuòwèile míngtiān de zìjǐ gǔzhǎngkǎi: Zhnai lưng shìjiè de tàiyángyīnwèi zìxìn cáinéng bǎ wǒ zhào liàngzhnai lưng wǔtái de zhōngyānghé: Yǒu gēnzhe wǒ zuǒshǒu yòushǒuyīgtrần màn dòngzuòyòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbòzhè shǒu gē gěi nǐ kuàilènǐ yǒu méiyǒu ài smặt hàng wǒgēnzhe wǒ túng bấn zǐ yǎnjīngchiếc yīchiếc ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggéqīngchūn yǒu tài duō wèizhī de cāicèchéng duìbùqǐxiàng qián chōng bù kèqìyīlù yǒu nǐ chōngmǎn dòuzhì wúxiàn dònglìhé: Nánzǐhàn méiyǒu shé me shū bù qǐzhèngtài xiūliàn chénggōng de mìjíyuán: Gēnzhe wǒ zuǒshǒu yòushǒuyīgtrằn màn dòngzuòxǐ: Yòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbòkǎi: Zhnai lưng shǒu gē gěi nǐ kuàilènǐ yǒu méiyǒu ài smặt hàng wǒhé: Gēnzhe wǒ túng thiếu zǐ yǎnjīngmẫu yīmẫu ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggéqīngchūn yǒu tài duō wèizhī de cāicèchéngzhǎng de fánnǎo suàn shénme

Xem thêm: Điểm Chuẩn Vào 10 Của Hà Nội Năm 2017, Công Bố Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Tp

*

kǎi: gēnzhe wǒ zuǒshǒuyoushǒu yīge man dongzuoyoushǒu zuǒshǒu man dongzuo chongboxǐ: zhe shǒu gē gěi nǐ kuailenǐ yǒu meiyǒu ai shang wǒyuan: gēnzhe wǒ biziyǎnjīng dong yīdong ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuai huan bu ting fēnggehe qīngchūn yǒu tai huan shang xīzhuāngpeidai yī kelā de meng zhe shijie de taiyangyīnwei zixin caineng bǎ wǒ zhao liangzhe wǔtai de zhōngyānghe: yǒu gēnzhe wǒ zuǒshǒu youshǒuyīge man dongzuoyoushǒu zuǒshǒu man dongzuo chongbozhe shǒu gē gěi nǐ kuailenǐ yǒu meiyǒu ai shang wǒgēnzhe wǒ bi zǐ yǎnjīngdong yīdong ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuai huan bu ting fēnggeqīngchūn yǒu tai duō weizhī de cāicecheng zhǎng daduō hǎoyǒuxiē xiǎng zuo jiu zuoweile mingtiān de zijǐ gǔzhǎngkǎi: zhe shijie de taiyangyīnwei zixin caineng bǎ wǒ zhao liangzhe wǔtai de zhōngyānghe: yǒu gēnzhe wǒ zuǒshǒu youshǒuyīge man dongzuoyoushǒu zuǒshǒu man dongzuo chongbozhe shǒu gē gěi nǐ kuailenǐ yǒu meiyǒu ai shang wǒgēnzhe wǒ bi zǐ yǎnjīngdong yīdong ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuai huan bu ting fēnggeqīngchūn yǒu tai duō weizhī de cāicecheng duibuqǐxiang qian chōng bu keqiyīlu yǒu nǐ chōngmǎn douzhi wuxian donglihe: nanzǐhan meiyǒu she me shū bu qǐzhengtai xiūlian chenggōng de mijiyuan: gēnzhe wǒ zuǒshǒu youshǒuyīge man dongzuoxǐ: youshǒu zuǒshǒu man dongzuo chongbokǎi: zhe shǒu gē gěi nǐ kuailenǐ yǒu meiyǒu ai shang wǒhe: gēnzhe wǒ bi zǐ yǎnjīngdong yīdong ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuai huan bu ting fēnggeqīngchūn yǒu tai duō weizhī de cāicechengzhǎng de fannǎo suan shenme